Průřezová metoda výzkumu: Jak to funguje?

Výhody a výzvy

Průřezová studie spočívá v pohledu na osoby, které se v jednom konkrétním okamžiku liší o jednu klíčovou charakteristiku. Údaje se shromažďují současně od lidí, kteří mají podobnou charakteristiku, ale liší se o klíčový faktor zájmu, jako je věk, úroveň příjmů nebo zeměpisná poloha. Účastníci jsou obvykle rozděleni do skupin známých jako kohorty .

Vědci mohou například vytvořit kohorty účastníků, kteří jsou ve svých 20, 30 a 40 letech.

Jak a kdy se používají průřezové studie

Tento typ studie využívá různé skupiny lidí, kteří se liší v proměnné, která se zajímají, ale sdílí další charakteristiky, jako je socioekonomický status, vzdělávací zázemí a etnická příslušnost. Průřezové studie se často používají ve vývojové psychologii , ale tato metoda je také využita v mnoha dalších oblastech, včetně sociálních věd a vzdělávání.

Například výzkumníci studijní vývojové psychologie mohou vybrat skupiny lidí, kteří jsou ve většině oblastí pozoruhodně podobní, ale liší se pouze ve věku. Tímto způsobem lze rozdíly mezi skupinami pravděpodobně připsat věkovým rozdílům spíše než jiným proměnným.

Průřezové studie jsou pozorovací povahy a jsou známy jako popisný výzkum, nikoliv kauzální nebo relační, což znamená, že je nemůžete použít k určení příčiny něčeho, jako je nemoc.

Vědci zaznamenávají informace obsažené v populaci, ale nemají manipulaci s proměnnými.

Tento typ výzkumu může být použit k popisu vlastností, které existují v komunitě, nikoliv však k určení vztahů příčin a následků mezi různými proměnnými. Tato metoda se často používá k vyvozování závěrů o možných vztazích nebo k získání předběžných údajů pro podporu dalšího výzkumu a experimentování.

Definování charakteristik průřezových studií

Mezi klíčové charakteristiky průřezové studie patří:

Přemýšlejte o průřezovém studiu jako o snímku konkrétní skupiny lidí v daném okamžiku. Na rozdíl od longitudinálních studií, které se zaměřují na skupinu lidí po delší dobu, jsou průřezové studie použity k popisu toho, co se děje v současnosti.

Tento typ výzkumu se často používá k určení převládajících charakteristik v populaci v určitém časovém okamžiku. Například studie průřezu může být použita k určení, zda expozice specifickým rizikovým faktorům může korelovat s konkrétními výsledky.

Výzkumný pracovník by mohl například shromáždit průřezové údaje o zvyklostech z minulosti na kouření ao současných diagnózách rakoviny plic. Zatímco tento typ studie nemůže dokázat příčinu a následky, může poskytnout rychlý pohled na korelace, které mohou na daném místě existovat.

Výhody průřezových studií

Mezi výhody průřezových studií patří:

Výzvy mezioborových studií

Některé z potenciálních problémů průřezových studií zahrnují:

Průřezové a longitudinální studie

Tento typ výzkumu se liší od longitudinálních studií v tom, že průřezové studie jsou navrženy tak, aby se v určitém okamžiku podívaly na proměnnou. Podélné studie zahrnují přijetí více opatření po delší dobu.

Jak si můžete představit, longitudinální studie vyžadují více zdrojů a jsou často dražší než průřezové zdroje. Oni jsou také více pravděpodobné, že jsou ovlivňováni tím, co je známé jako selektivní odpuzování , což znamená, že někteří jedinci jsou jednodušeji vynecháni ze studie než jiní, což může ovlivnit platnost studie.

Jednou z výhod průřezových studií je skutečnost, že jelikož jsou data shromažďována najednou, je méně pravděpodobné, že účastníci ukončí studii dříve, než budou údaje shromážděny.

> Zdroje